اعضاء هیت رئیسه و کمیته ها

  1. نماینده سبک و رئیس هیت مدیره : شیهان جمال الدین بدرلوshihan

  2. نائب رئیس و دبیر سبک : شیهان جواد بدرلوIMG_2297

  3. معاون اجرایی سبک : شیهان محمود سلیمان خانیIMG_22971

  4. مشاور و عضو هیت رئیسه : مهندس عباس قرائتی نیاIMG_2311

…………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. مسئول کمیته آزمون : شیهان مرتضی چارداولی۱۰۰۱۲۴۵۰_۱۴۱۳۸۶۱۰۵۵۵۳۷۶۴۲_۱۵۶۴۸۴۷۸_n1

  2. مسئول کمیته داوران : شیهان جلال مهدویIMG_2266

  3. مسئول سایت وشبکه های مجازی : سن سی علی قرائتی نیاعلی قرائتی

  4. مسئول کمیته پیشکسوتان : سن سی فرج اله غلامزادهIMG_22661

  5. مسئول کمیته استعداد یابی : سن سی سعید کولیوند۱۶۹۴۹۱۷۱۱۶۲۴۵

2+

یک دیدگاه